top of page
Search
  • Writer's pictureBarak Asher Ben Meir

תרגום פיננסי - העסק שלך בדרך להיפתח לשווקים חדשים בחו"ל? כנראה שתצטרך לתרגם כמה דברים חשובים

תרגום פיננסי מאגד בתוכו תחום רחב היקף, אשר מחייב את המתרגם להפגין ידע, בקיאות וניסיון בתחום המחולק לשני נושאים עיקריים: חשבונאות וכלכלה.


התרגום החשבונאי כולל:

- דוחות כספיים

- דוחות רווח והפסד

- מאזנים

- תלושי שכר ועוד


התרגום הפיננסי כולל:

- דוחות חברה

- תשקיפים

- חוזים המשלבים היבטים פיננסים (לדוגמא, מיזוג ורכישות)

- מסמכים בנקאיים

- תכניות עסקיות ועודרקע כללי:

תחום זה בולט במיוחד בתקופות מסוימות בשנה:


חשבונאות - דוחות רבעוניים, חצי שנתיים ושנתיים. על חברת התרגום לעמוד בסטנדרט ביצוע גבוה ולערוך תרגום נאמן למקור תוך הקפדה על דיוק ותשומת לב לנתונים.


פיננסים - הדגש העיקרי הוא על ניסיון, ידע ובקיאות המתרגם. תחום זה מחייב ידע במונחים המקצועיים בהתאם ללקוח ולמינוחים המקובלים במדינה הרלבנטית.


כמו בכל תחום אחר, החברה מחויבת לדיסקרטיות ולמניעת דליפת מידע. לפיכך, כל מתרגמי ועובדי החברה חתומים על מסמכי סודיות לשמירה על סודיות הלקוחות.


תרגום פיננסי מחייב לעיתים קרובות אימות רשמי. במקרים אלה, אנו מסייעים בביצוע אישור נוטריוני באמצעות עורך דין מוסמך.


Comments


bottom of page