top of page
Search
  • Writer's pictureHelena translation

תרגום משפטי ואישור נטוריון

תרגום משפטי

תרגום משפטי הינו אחד מתחומי התרגום הנפוצים ביותר. כאשר שימת הדגש העיקרית היא על סידור המסמך ומהימנותו. התרגומים נעשים על ידי מתרגמים מקצועיים אשר מכירים את העולם המשפטי על בוריו ויודעים להתאים את המונחים המתאימים משפת המקור לשפת היעד. המתרגמים מומחים ומנוסים בכתיבה משפטית ובכל התחומים הנוגעים לה כגון:

· תרגום פסקי דין.

· תרגום צווים.

· תרגום חוזים.

· תרגום פטנטים.

· תרגום צוואות.

· תרגום הסכמי ממון.

· תרגום תצהירים.

· ועוד.

בתוך נדבך התרגום המשפטי, ישנם שלושה סוגי אישורים שלעתים לקוחות נדרשים להציג:

1. אישור נטוריון – מסמך אשר עובר בדיקה ע"י עורך דין אשר מוסמך לכך. הוא מעניק אישור למסמך המתורגם כנדרש ולפי דרישות הגוף אשר דורש את התרגום בליווי האישור הנטוריוני.

נוטריון הוא עורך דין שהוסמך לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים הדורשים פעולות אלה מצד נוטריון בלבד, על פי החוק.

חתימתו של הנוטריון, במקרים המוסדרים בחוק, נחשבת בעיני בית המשפט כאישור למקוריותו של המסמך, לזהותו של החותם עליו או לעובדה כי המסמך נחתם מרצונו הטוב והחופשי של החותם. מסמכי הנוטריון מיועדים לשמש כראיה בבתי משפט או בפני רשויות אחרות, וזאת הן בישראל והן מחוץ לה.

במשפט הישראלי מוסדר עיסוקו של הנוטריון בחוק הנוטריונים (התשל"ו-1976). במדינות שונות ניתן להבחין בין משרות נוטריוניות שונות, ובמיוחד בין משרתו של "הנוטריון הציבורי" ובין נוטריונים פרטיים. הבחנה זו הייתה תקפה בישראל עד לקבלת חוק הנוטריונים, והיא איננה תקפה כיום. המובא להלן עוסקת בסמכותו ובמשרתו של הנוטריון על פי המשפט הישראלי.

על מנת לאמת את המסמך הנוטריוני שנחתם בארץ, בעת השימוש בו בחוץ לארץ, התפתח מוסד ה"אפוסטיל".

תפקידיו של הנוטריון-

על פי סעיף 7 לחוק הנוטריונים מוסמך הנוטריון לבצע את הפעולות הבאות:

1. לאמת חתימה על מסמך;

2. לאשר שהחתום במסמך, על שם זולתו, היה מוסמך לכך;

3. לאשר נכונות העתק של מסמך;

4. לאשר נכונות תרגום של מסמך;

5. לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;

6. לאשר שאדם פלוני חי;

7. לאשר נכונותה של רשימת מצאי;

8. לערוך העדה של מסמך סחיר;

9. לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;

10. להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;

11. לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנחתם לפני הנישואין.

לפי חוק הירושה, יכול נוטריון לאשר עשיית צוואה, ולכן מוסמך נוטריון לרשום "צוואה בפני רשות" כשם שמוסמך לכך שופט. חוקים רבים נוספים קובעים סמכויות ותפקידים לנוטריון, שעיקרם אישור ותרגום מסמכים המצוינים בחוקים אלו. כך, למשל, חוק אימוץ ילדים, התשמ"א-1981, קובע כי בקשה לאישור עמותהלאימוץ בין ארצי תהיה מלווה בחוות דעת על הדין הזר, הכוללת תרגום של החוק הזר הנוגע לעניין, ומאושר על ידי נוטריון.

חותמת לחץ של נוטריון ישראלי. שם הנוטריון המופיע במרכז טושטש
חותמת לחץ של "נוטריון ציבורי" ממדינת ניו יורקעל פי חוק הנוטריונים ייחתם אישור נוטריוני בחותמו של הנוטריון. המדובר בחותמת לחץ עשויה ממתכת, שעליה שם הנוטריון, והכיתוב "נוטריון" בעברית, באנגלית ובערבית, או בצרפתית. אם כלל האישור הנוטריוני מסמכים אחדים, נקשרים הגליונות יחדיו בסרט אדום, המחובר אל תו אדום המוטבע בחותמו של הנוטריון. במדינות שונות צורות שונות למסמכים נוטריוניים.

צורתו של המסמך הנוטריוני (בישראל)2. אישור אפוסטיל – זהה במהותו לאישור נטוריוני כאשר ההבדל המהותי הוא הדרישה לאישור זה כאשר המסמך המתורגם משמש גוף ממדינה זרה. בעיקר ניתן לדרוש אישור זה לתרגום תעודות לידה וזה ניתן לאחר קבלת אישור נטוריוני ונעשה ע"י גוף ממשלתי.

האישור הניתן על ידי רשות מוסמכת של מדינה, וכן תוארו של בעל התפקיד המאמת את נכונות החתימה על גבי תעודות ציבוריות (כגון תעודת נישואין, תעודת לידה או כל מסמך רשמי אחר שיצא מידי אחת מרשויות המדינה), ומאשר כי התעודה רשמית, מקורית, והונפקה על ידי הרשות המוסמכת לכך. כמו כן מאשר האפוסטיל את סמכות הנוטריון לאשר מסמכים נוטריוניים. האפוסטיל מאמת את חתימת הנוטריון על גבי המסמך ומאשר כי הנוטריון החתום על המסמך הוא אכן נוטריון על פי דיני המדינה שהנפיקה את האפוסטיל.

על הלקוח לאמת את התעודה הציבורית ברשות המוסמכת שהנפיקה אותה, לאמת את חתימת אותה רשות במשרד החוץ של אותה מדינה, ולבסוף, לאמת את חתימת משרד החוץ בנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של המדינה בה הוא מבקש להציג את המסמך. למשל, לקוח המבקש להציג תעודת לידה ישראלית בארצות הברית

האישור נקרא אפוסטיל והוא דומה במעמדו לחותם נוטריון, אלא שנטוריון בעל תוקף משפטי מקומי בלבד.

את האפוסטיל יכולים לתת אך ורק הרשויות המוסמכות במדינה. הרשויות המוסמכות לתת אפוסטיל במדינת ישראל הם משרד החוץ, רשמים של בתי משפט השלום ועובדי מדינה שמונו לתפקידם על ידי שר המשפטים בהתאם לחוק הנוטריונים, ה'תשל"ו-1976. פקידים מוסמכים לעניין זה יושבים ברבים מבתי המשפט ברחבי הארץ.

כדי להיות זכאי לאפוסטיל, המסמך חייב להיות מאושר תחילה על ידי פקיד המוכר על ידי הרשות הנותנת את האפוסטיל. כך למשל, מסמך המאושר בחותם נוטריון, יוכר לצורך מתן אפוסטיל על ידי פקיד בית המשפט המוסמך, לאחר שיוודא כי הנוטריון אכן מופיע ברשימת הנוטריונים המוסמכים על ידי שר המשפטים.

על האמנה חתומות רוב מדינות אירופה, ארצות הברית, וכן מדינות נוספות באמריקה הלטינית, אפריקה, אסיה ואוקיאניה. מדינת ישראל חתומה על האמנה, ואף תיקנה בשנת 1977 תקנות לשם יישומה.

קבלת חותמת אפוסטיל בישראל-

אפוסטיל בישראל ניתן בשני ערוצים (נכון ליוני 2017): למסמכים רשמיים כמו תעודת לידה - רק במשרד החוץ בירושלים. השרות לא ניתן בערים אחרות ולא בשגרירויות. אפוסטיל לאישור אמיתות של תרגום של מסמך - יש להחתים תחילה אצל נוטריון, ואחר כך חותמת האפוסטיל תינתן במשרד המשפטים בכל סניף בארץ.
3. תצהיר חברה – לעתים הצד המקבל את התרגום דורש לדעת שהתרגום נאמן למקור ומעוניין לראות תצהיר של חברת תרגום מקצועית המאשר ביצוע התרגום על ידו.

מחירי האישור הנטוריוני והאפוסטיל קבועים בחוק, ואינם נקבעים ע"י חברת התרגום, תצהיר לרוב ניתן בחינם ללקוחות החברה לפי דרישה.

מקורות

Comments


bottom of page